Snelheidsmeetresultaten

Bekijk hier welke metingen er zijn uitgevoerd in uw buurt en met welk resultaat.

Snelheidsmeetresultaten
Bekijk hier welke metingen er zijn uitgevoerd in uw buurt en met welk resultaat.
De snelheidsmeetresultaten van een SID worden uitgedrukt in de zogenaamde V85. Dit is de maximale snelheid (V) die door 85% van alle weggebruikers wordt gereden op een weg. Voorbeeld: De V85 bedraagt 32 km/u: dat betekent dat 85% van alle weggebruikers 32 km/u of langzamer rijdt op die weg. De V85-regel wordt landelijk gehanteerd en geeft aan of de gereden snelheid overeenstemt met de weg en zijn omgeving. Deze V85-regel moet de snelheid weergeven die een ruime meerderheid van automobilisten als redelijk en veilig beschouwt in ideale omstandigheden. Alle weggebruikers met een snelheid lager dan 20 km/u worden (zoals fietsers) niet worden meegenomen in uiteindelijke v85-meting.

Uiteraard zijn de ergernissen het grootst om de 15% van de weggebruikers die harder rijdt, de uitschieters die vaak midden in de nacht plaatsvinden en waarbij met niemand rekening wordt gehouden. De gemeente kan hier nauwelijks tot niet actie in ondernemen omdat dit gaat over (bewust) weggedrag wat niet kan worden beïnvloed met de inrichting van de weg. In onze gedragscampagnes besteden we aandacht aan negatief verkeersgedrag, waaronder snelheidsoverschrijding.

Wanneer de resultaten bekend zijn beoordelen we of deze aanleiding geven tot het treffen van maatregelen en of deze mogelijk zijn. Eveneens wordt beoordeeld wanneer de maatregelen uitgevoerd kunnen worden.

Resultaat < 40 km/uur op een 30 km/uur weg of < 60 km/uur op een 50 km/uur weg
Landelijk onderzoek wijst uit dat met snelheidsremmende aanpassingen aan de weg, zoals bv verkeersdrempel, de V85 in 30 km/uur wegen maximaal kan worden teruggebracht tot plus minus 40 km/uur en de V85 in 50 km/uur wegen maximaal kan worden teruggebracht tot plus minus 60 km/uur Indien de V85 hieronder uitkomt, zullen geen (extra) maatregelen getroffen worden.

Resultaat > 40 km/uur op een 30 km/uur straat of > 60 km/uur op een 50 km/uur straat
Indien de V85 bij een 30km/u weg ruim boven 40 km/u uitkomt of bij een 50km/u weg ruim boven 60 km/u uitkomt, gaan we bekijken of snelheidsremmende aanpassingen aan de weg, zoals een verkeersdrempel al aanwezig zijn en/of deze voldoen. In de beoordeling moeten we rekening houden met:

 • Wat is de functie van de weg?
  Indien de weg een belangrijke doorstromingsfunctie heeft, dan kunnen vaak geen snelheidsremmende maatregelen genomen worden omdat de doorstroming niet mag worden belemmerd. De wegen met een doorstromingsfunctie zijn de zogenoemde stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen. Een kaart met een overzicht van de functie van de wegen is te vinden op blz 76 van de Visie Eindhoven op weg uit 2013. In maart 2022 is een actualisatie van dit beleidsdocument gemaakt Actualisatie Eindhoven op Weg, waarin een actueel overzicht is weergegeven van de laatste stand van zaken van de beleids- en planontwikkeling binnen het thema mobiliteit en bereikbaarheid.
 • Is de weg onderdeel van de routes voor de bus, de hulpdiensten en de gladheidsbestrijding?
  Dan mogen we alleen 50km/u-snelheidsmaatregelen nemen om het ongemak voor de busgebruikers en hulpdiensten zo veel mogelijk te beperken. Hiermee wordt bedoeld dat de snelheidsmaatregelen zijn gericht op een maximale snelheid van 50 km/u (ipv 30 km/u).
 • Wanneer worden de maatregelen uitgevoerd?
  Wanneer we vanuit de expertise verkeersveiligheid beoordelen dat we met bepaalde maatregelen de snelheid mogelijk kunnen verlagen, gaan we dit intern overleggen met de overige disciplines (bv. groen, stedenbouw, water, stadsbeheer) die van belang zijn:
  • Kleine aanpassingen kunnen we vaak op korte termijn aanpakken. Voor sommige maatregelen zijn verkeersbesluiten nodig (denk aan het plaatsen van verkeersborden of het aanpassen van de rijrichting), waar draagvlak vanuit belanghebbenden uit de omgeving voor nodig is.
  • Voor grootschalige maatregelen is meestal niet (direct) voldoende budget beschikbaar. Hiervoor wordt bekeken of ze kunnen meeliften met geplande onderhoudswerkzaamheden of wordt bepaald of aanpak prioriteit moet krijgen t.o.v. overige gewenste grootschalige projecten.

Momenteel is de gemeente bezig met een verdere uitwerking van de landelijke "Motie 30, tenzij ...". Deze landelijke "Motie 30, tenzij ..." houdt in dat bij voorkeur alle wegen binnen de bebouwde kom de maximum snelheid van 30 km/u krijgen (en als dusdanig moeten worden ingericht), tenzij er gegronde redenen zijn om af te wijken. Hiervoor worden alle wegen in Eindhoven opnieuw beoordeeld qua wegencategorisering en ook qua vormgeving. We verwachten medio 2023 hiervan de resultaten. Tot die tijd gaan we geen grootschalige infrastructurele aanpassingen verrichten naar aanleiding van te hoge snelheden.

Periode

Weergave

Legenda