Snelheidresultaten

Omdat de SIDs een indicatie weergeven van de gereden snelheden en slechts een momentopname zijn, werken we met bandbreedtes om te bepalen of maatregelen genomen moeten en kunnen worden. Met de inzet van de Sids willen we vooral iedereen bewust maken van hun eigen snelheidsgedrag om gezamenlijk een zo leefbare en verkeersveilige stad te creƫren. We gaan pas actie ondernemen, als uit de resultaten blijkt dat een groot aandeel substantieel de maximumsnelheid overschrijdt. Eveneens wordt beoordeeld wanneer de eventuele maatregelen uitgevoerd kunnen worden.
Er zijn 3 verschillende klassen die in de kaart ook opgenomen zijn in de legenda:
1. Lager dan de maximum snelheid
2. Maximum 10 km/u boven de maximale snelheid
3. Meer dan 10 km/u boven de maximale snelheid

Snelheidresultaten
De snelheidsresultaten zijn momentopnames en geven slechts een indicatie van de gereden snelheden in een straat. Met de inzet van de Sids willen we vooral iedereen bewust maken van hun eigen snelheidsgedrag om gezamenlijk een zo leefbare en verkeersveilige stad te creëren. We gaan pas actie ondernemen, als uit de resultaten blijkt dat een groot aandeel substantieel de maximumsnelheid overschrijdt. Om te bepalen welk aandeel dat is, werken we met de landelijke vastgestelde V85-regel die aangeeft of de gereden snelheid overeenstemt met de weg. V85 betekent de maximale snelheid (V) die door 85% van alle weggebruikers wordt gereden op een weg. Voorbeeld: De V85 bedraagt 32 km/u: dat betekent dat 85% van alle weggebruikers maximaal 32 km/u of langzamer rijdt op die weg en 15% overschrijdt dan deze 32 km/u. Alle weggebruikers met een snelheid lager dan 20 km/u (zoals fietsers) worden niet worden meegenomen in uiteindelijke v85-meting.

Uiteraard zijn de ergernissen het grootst om de 15% van de weggebruikers die harder rijdt, de uitschieters die vaak midden in de nacht plaatsvinden en waarbij met niemand rekening wordt gehouden. De gemeente kan hier nauwelijks tot niet actie in ondernemen omdat dit gaat over (bewust) weggedrag wat niet kan worden beïnvloed met de inrichting van de weg. In onze gedragscampagnes besteden we aandacht aan negatief verkeersgedrag, waaronder snelheidsoverschrijding.


Bij welke snelheidsresultaten worden maatregelen genomen?
Omdat de SIDs een indicatie weergeven van de gereden snelheden en slechts een momentopname zijn, werken we met bandbreedtes om te bepalen of maatregelen genomen moeten en kunnen worden. Eveneens wordt beoordeeld wanneer de eventuele maatregelen uitgevoerd kunnen worden. Er zijn 3 verschillende klassen die in de kaart ook opgenomen zijn in de legenda. Afhankelijk van de klassen-indeling worden maatregelen genomen.

1. Lager dan de maximum snelheid

(Resultaat < 30 km/uur op een 30 km/uur weg of < 50 km/uur op een 50 km/uur weg)

Er worden geen maatregelen genomen naar aanleiding van de gereden snelheid. Zou u toch graag aanpassingen willen in uw straat, kijk dan bij Veelgestelde vragen over verkeersveiligheid wat de mogelijkheden zijn of op de pagina Verkeersveiligheid onder "Wat kan ik doen om veilig verkeersgedrag in mijn buurt te bevorderen?" hoe je de situatie zelf kunt verbeteren.

2. Maximum 10 km/u boven de maximale snelheid

(Resultaat < 40 km/uur op een 30 km/uur weg of < 60 km/uur op een 50 km/uur weg)

Landelijk onderzoek wijst uit dat met snelheidsremmende aanpassingen aan de weg, zoals bv verkeersdrempel, de V85 in 30 km/uur wegen maximaal kan worden teruggebracht tot plus minus 40 km/uur en de V85 in 50 km/uur wegen maximaal kan worden teruggebracht tot plus minus 60 km/uur Indien de V85 hieronder uitkomt, zullen geen (extra) maatregelen getroffen worden.

3. Meer dan 10 km/u boven de maximale snelheid

(Resultaat > 40 km/uur op een 30 km/uur straat of > 60 km/uur op een 50 km/uur straat)

Indien de V85 bij een 30km/u weg ruim boven 40 km/u uitkomt of bij een 50km/u weg ruim boven 60 km/u uitkomt, gaan we bekijken of snelheidsremmende aanpassingen aan de weg, zoals een verkeersdrempel al aanwezig zijn en/of deze voldoen. In de beoordeling moeten we rekening houden met:

  • Wat is de functie van de weg?
    Indien de weg een belangrijke doorstromingsfunctie heeft, dan kunnen vaak geen snelheidsremmende maatregelen genomen worden omdat de doorstroming niet mag worden belemmerd. De wegen met een doorstromingsfunctie zijn de zogenoemde stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen. Een kaart met een overzicht van de functie van de wegen is te vinden op blz 76 van de Visie Eindhoven op weg uit 2013. In maart 2022 is een actualisatie van dit beleidsdocument gemaakt Actualisatie Eindhoven op Weg, waarin een actueel overzicht is weergegeven van de laatste stand van zaken van de beleids- en planontwikkeling binnen het thema mobiliteit en bereikbaarheid.
  • Is de weg onderdeel van de routes voor de bus, de hulpdiensten en de gladheidsbestrijding?
    Dan mogen we alleen 50km/u-snelheidsmaatregelen nemen om het ongemak voor de busgebruikers en hulpdiensten zo veel mogelijk te beperken. Hiermee wordt bedoeld dat de snelheidsmaatregelen zijn gericht op een maximale snelheid van 50 km/u (ipv 30 km/u).


Wanneer worden eventuele maatregelen uitgevoerd?
Wanneer we vanuit de expertise verkeersveiligheid beoordelen dat we met bepaalde maatregelen de snelheid mogelijk kunnen verlagen, gaan we dit intern overleggen met de overige disciplines (bv. groen, stedenbouw, water, stadsbeheer) die van belang zijn:

  1. Kleine aanpassingen kunnen we vaak op korte termijn aanpakken. Voor sommige maatregelen zijn verkeersbesluiten nodig (denk aan het plaatsen van verkeersborden of het aanpassen van de rijrichting), waar draagvlak vanuit belanghebbenden uit de omgeving voor nodig is.

  2. Voor grootschalige maatregelen is meestal niet (direct) voldoende budget beschikbaar. Hiervoor wordt bekeken of ze kunnen meeliften met geplande onderhoudswerkzaamheden of wordt bepaald of aanpak prioriteit moet krijgen t.o.v. overige gewenste grootschalige projecten. Adviesbureau Arcadis heeft afgelopen jaar alle wegen in Eindhoven opnieuw beoordeeld. De belangrijkste conclusie is dat de mogelijkheden voor verlaging van de snelheid op korte termijn beperkt blijven. Een belangrijke reden hiervoor is dat voor een groot aantal trajecten een herinrichting nodig is om een weginrichting te realiseren die past bij de maximumsnelheid. Een passende inrichting, heeft onder andere impact op het gebruik van openbaar vervoer en de hulpdiensten. Ook heeft een nieuwe weginrichting invloed op bijvoorbeeld verduurzaming en de verdichtingsopgave van de stad. Omdat deze overwegingen in een groter geheel en gezamenlijk moeten worden afgewogen, krijgen deze een plek in het Masterplan Mobiliteit. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina Masterplan Mobiliteit. Ondanks deze moeilijke opgave zijn we bezig met een eerste stap naar een lagere snelheid in de stad, zie voor meer informatie https://www.eindhoven.nl/motie30

Periode

Weergave

Legenda